• 2019 THEME
    THUAWINA

    OBEDIENCE

    1 Sam. 15:22
  • PRAISE THE LORD
    ICI CENTRAL CHOIR

Latest News

Nuhmei Seminar
14 Aug 2019 00:43Nuhmei Seminar

13 August 2019: Nuhmei (Women) Seminar is being held at Lower Muolhoi ICI Church with Ms. Lalhlimpui, Lecturer, Sielmat Bible College and Dr. Challliensung as the Resource Persons. Approximately  [ ... ]

AMS Music Training 2019
08 Aug 2019 05:35

8 August 2019: Music Training Camp is being organised at Phuaibuang, Mizoram during August 7-11, 2019 by the ICI Assembly Musical Society (AMS). Music Training at Phuaibuang
Instructors are: 1 [ ... ]

B. Huonveng Local Crusade
07 Aug 2019 15:32B. Huonveng Local Crusade

7 August, 2019: Local Crusade is being held at B. Huonveng Local Church, Jiribam Presbytery with Rev. Lalramlawm Inbuon, Associate Evangelist at Large as the Speaker. The program will go on till  [ ... ]

Lambal Church Inaugurated
07 Aug 2019 15:20Lambal Church Inaugurated

6 August, 2019: Lambal Church (Manipur Mission Field) was inaugurated and dedicated to the Lord by Rev. Lalneikhup Hmar, Presbytery Secretary, Tuithaphai Presbytery. Members at Lambal Church Th [ ... ]

Other Articles

WYLWN

Khawvel Hnena

Dittak leh bahra khurah

By Rev.Rosung Sinate

Tienlai deu khan Hmar laia nunghâkhaiin zâwna an indawn hlak chu, “Mi hausa, hmelṭha bawk, faisa ringa khawsa i ditnaw zâwngtak mi le innei am i nuom? Annawleh i dittak, pasie, a pang khawm chu hnathap ang ela inthap le inneia bahra choa nitina fesuok a iem i nuom lem a?” tiin an indawn tuo hlak a. A sângna indika an nei hlak chu, “Ditnawhai le faisa ring nêk chun, dittak le nitina bahra khura lût ka nuom lem” an lo ti hlak a. Chuong ang deuin kei khawmin sawrkar sin thawa hlaw tamtak nei nêkin Pathien rama rawngbâwl ka lo thlang leiin dittak le bahra khura lût chu ka lo thaw ve a ni kha tie.


Hmawngzungkaia kan um lai khan ka ni Chawngtluong, a pasal chu Sata a ni a. An khawsak a harsa ve thei khawp el a. Amiruokchu an nupa hin Pathien tienga chu an hlim theiin an lung a awi thei em em a. Ka rang Sata chu lekha ziek theilo, tiem thei bawk lo a ni a. Ka ni Chawngtluong ruok chun Bible a tiem thei a, ziek ruok chu a thiem bîk nawh. Bu fâk khawp an nei zo naw khawmin thlarau tienga chu hlim zing thei mi a nih. Bahra hi bua ring dingin ka rang chun a cho hlak a. Mautam lai 1959-60 lai lem khan chuh bahra choah a fe ngun zuol a. Ramhnuoia bahra choa a fe khawmin Pathien thu ngaituoin a hlimpui thei em em a. Nikhat chu bahra choa a fe chu a hung hlawsam deu khawp el a. Zân inthimbutin mansa thêp deu dawkin a hung inlawi a. Ka ni chun, “Vawisûn chu i hlawsam deu a ni maw?” tiin a lo indawn a. Ama chun, “A! vawisûn chu Isu leh bahra kan cho a, a chângin inpuok puoka kan thaw bawk a, ka bahra cho khawm ka hrietfûk naw rak an nâwm ie” tiin a dawn a. An hlawsam khawm chun hlimtakin hun an hmang thei pei a nih.

Taksa khawsak harsat lei hin Lungthulien-ah an inpêm ve a chu, sawtnawte hnungah Tongkhamah ka rang hin anpêmpui a. Tuiṭhaphaia lekha inchûka ka um laiin ke a inlawn a ni lai kha a na, an khuo hi ka sir hlak a. Ka ni chu a hrisêl naw leiin Tongkhama hin a thi a, a thlân chu a pasalin a cho a, a ruong chu a nauhai leh an zâwna thlâna chun amain a vui a nih. A mi hril dâna chun, “Isu le bahra cho kha an hawia chu mani nuhmeihai thlân meu ei choa, mani ngeia a ruong hei vui chu na ka tiin rinum ka ti ngei ie” a ti a nih. Chuleiin a nuhmei le a nau nuhmeite a vuina khuo khawm nisien Tongkham hi anpêm san nâwk a nih.

Kum 1973-74 lai a Lungthulien a South J.B.Schoola (ICI M.E.School) Headmaster sin thawa ka um khan mautam nisi lo chun bu a vâng khawp el a. Ṭumkhat lem chu Vervek, Mizoramah khuol bu phurin ka fe nghe nghe a. Hi ṭum hin Khawpuorah kan hei riek lût a, ka pu Buanga inah ka tlunga. Nau nunghâk pahni an nei a, ka riekna dingin an khum an mi lan kien nâwk nghal a. Anni ngaidâna chun Headmaster zet nia khuol bu phura hung inthawk chu mak an mi ti hle a. A umzie ka hei hrilfie chun an hrietthiem a, anni lai chu Headmaster ni ta chun sin khawm thawlo ding deua an ngai a nih. Ka pu chun an sûngkuo lâk ding ai ka lâk theina dingin Vervek a Retailer kuomah lekha a mi ziek pêk a, chu lekha chawi chun Vervekah bufai Kg.20 ka va lâk a, Khawpuora bawk kan hung riek nâwk a. A zîngah Lungthulien tieng kan hung a, mi pali/panga vêl Mizoramah khuol buphura fe kan nih ti hrehai chun kan hung tlung kâr an lo nghâkhla a, khawlai dungah an mi lo thlîr a, inah an mi zuilût a, “zântienga kan suong fâwm ding bêk mi sem ro” tia an mi hni chun inro dân um nghâl lo, ei sem thei zât zât ei sem ve nâwk a, chu chu anni ta ding khawma Pathien remruot a ni ve mieu si. Ṭumkhat chu ruo ni iemani zât a chîng ta si a, rama suok dân um bawklo, inrinni hin ruo chîng hnuoiah ka pu Fimthanghai Parbungah bufai zawngin ka zui a, kan hmu meu naw a, a tâwpah dawrkai Lera inah kan lût a, bu a lo inhertir an sêpfai lai kan hei lût a, mi 3 kan ni a. Kan beidawng thu kan hei hril a, ama Lera chun chuong an leh Kg.3 sengin pêng kai cheu, a ti a, Kg. khatah Rs.3/- in a mi pêk senga, khâng hunlaia butak fai kg.1ah Rs.3/- ti chu tulaia butak fai kg.1ah Rs.50/- an tihai nêkin a hlu dai awm a nih; bawngnene buong thingpui chini thlum a min dâwntir nâwk nghâl a, kan va hei lawm de aw!


Tulai anga motor lam hlak la um lo, vaibu a hung khawma tui lien lai Tuiruongah lawnga hung phur hlak a ni leiin, a hung inkhât hle el a. Chuleiin, kei khawm bua ring ding, annawleh bu le chek dingin bahra choah ka fe hlak a. School kai naw ni inrinni hi chu bahra cho niin ka hmang hlak a. Ka ruolpa H.Rozik le hin kan fe hmunkhat nguntak a. Kan fe tieng le hung kîr tieng hin Pathien thu kan hril hlak a. Bahra le bu chek dâm, bahra khât bua ring chun taksa a hung tlahnuoia, tha khawm a chau nuom deu hlek leiin ka nuhmei hi naute pawm lai a ni leiin nenetui tlasam a tih ti kan lau leiin school ṭîn chawhnung tieng hin Tuibûmah zân lên dêngin ka khât dâmin ka fe hlak a, hme khawp chu ka man zie bawk a. Mihaiin nga an man thei meu naw lai khawm ka man thei rieu leiin Peter pahnina ka hlaw hlak a. Pathien malsawmna a niin ka hriet hlak.


Bahra choin rampui hnuoi le ze pika khawm ei hei fe a bahra hrui in hrawlphur el, a châng inkhât deu ngûk el ei hei hmu chu bupang hmu ang deuin ei inngaia, Pathien miṭhuoinaa ngaiin malsawmna dawngah kan inngai nghâl hlak a. Ṭên deu hieuah pil intawl deu sieua ei hei cho a, a lu sen tawngkhat vêl chenah a tak chu a lo inbâl ṭan bawk a, tha a fân thei hle. Ei hei cho peia, a tak chu kerai ruol dam a lo ni a, a vâr ta bawk, hmun ṭhenkhatah lung kêl ha ang deuin a lo chep a in pêr deu hleka a hei um dâm chu anhnik ding a nih ti ei hrietsa a ni bawk a, ei lawm leiin makhât chau khawmin ei ṭawng nawk nawk a, Hmar ṭawng ei theinghil vâng vâng hlak a nih.


Bahra hi Pathienin ṭâm laia fâk dinga a lo hei riruong dân dâm ei ngaituo a, hnuoi hmuoma inthawka tawngkhat vel chen a lu senin fâk theiloin a siem a, a hnuoi tieng chu fâk thei dingin a lo vâr pei el dâm hi sanghal le saruolin an fâk phâk ding po fâk theilo, a lu senin a siem a, an fâk phâklo chara inthawka mihriem ifâk thei dingin a lo vâr dâm hang ngaituo chun Pathien ṭhat zie le remruot thiem zie ei hei ngaituo a tu bahra khur cho e ti lo chun ei hlim thei hle hlak a nih. A châng lem chun Pathien ṭhatna ngaituoin a bahra khur cho ding ei theinghil vâng nâwk nghâl a. Ka rangin “Vawisûn chu Isu leh bahra kan cho a” a lo ti kha andik de aw ei ti ve thei a ni chu. Ei hlawtling deu leh ei phur a rik deu chu a ni el a, ana chu in tlung kâr ei nghâlâkhla ve em em el a nih. In ei tlung chun ei nuhmeihaiin ei phur an hei phawr a, bahra tum ṭha deu deu, vâr deu suoua an hei phawr chu an hlim ve em em hlak a ni kha tie. Bahra chun tha a mi pêk rak naw leiin lam tunga chu ei ke a kham a, kal pên a rik a, ei zaper khawmin za a per zo ta naw a, sawmsari a per phâk chau ta hlak a nih. Hienglai hin chu PROK ṭhuoituhai leh rambung 16-a inthawka palaihai leh Seoul, S.Koreaah Global Discussion on Partnership nei zoa hotel lien le changângah bu fa tlâng kan tih ti ka ngaituo phâk naw hrim hrim a, S.Korea a um ti khawm ka lo hriet ngai naw a chu kum 2003 June 11 khan kan fâk tlâng a ni kha tie; vawisûna ka ngîrhmun ang hi tlung phâk ka tih ti khawm ka ngaituo phâk naw hrim hrim chu tie. Pathien hi chu a va ṭha de aw!

Ieng ngirhmun le ieng sin khawm thaw inla ei dittak Lalpa leh ei thaw hmunkhat chun a lo inhawi vawng a nih. Tulai chu nunghâkhaiin, dittak le bahra khur ti chu a umzie an hriet phâk ta naw a nih. Nunghâkhai chau khawm an ni ta nawh, kohrana rawngbâwltu tamtakhai hin chu harsatna hi an hriet phâk ta naw a hawi a nih. Pathien hminga ṭuonga zâl nêkin Pathien hminga khum chunga dunlop phaa zâl thlang lem rawp awm an nih. Ei thiltuok lai po a harsa le rinum ei ti hai khawm Lalpa leh ei thaw/ ei tuor a ni phawt chun tuor lai khawmin ei innui a; tuor hnunga chun a thlum zie ei hriet lem rawp hlak a nih. Paula’n, “ieng ang khawmin um lang lungawi pei ka chîng ta si a”(Phill. 4:11) a lo ti angin chu lampuia chun kal ei pên ve mêk a ni chu

Our Address

ICI Secretariat,
Sielmat, PO Box - 3,
Churachandpur - 795128
Manipur, India

Email: hq{at}ici.net.in
Website: https://www.ici.net.in

 

Privacy Policy

Terms and Conditions

Our Location

© 2019 Independent Church of India | https://www.ici.net.in. Our site is retina display ready and secure with SSL and encrypted content.