Krista Thonawkna

By Rev. ROSUNG SINATE

 

Easter Sunday, April 20, 2014 sermon

(I Korinth 15:1-11)

Vawituk hi ei Lalpa Isu Krista’n thina hnea thlâna inthawka a thonawk ni a nih a. Isu hi Judahai lai chun a thonawk nawh a, a rawi haiin an inrûkhmang anih tiin an la hril zing a nih.

Isu thlâna inthawka a thonawk tum hin simkhawleihnuoi nasatakin an hnîng a, Lalpa Vantirko vâna inthawka hung tumin thlan indelna (khârna) lung chu an hlum sawn a, a chungah a thung a. Thlân vêngtu sipaihai chu tiin an inthin a, mithi ang elin an um a nih. Amiruokchu, thiempulalhai chu upahai leh an inrâwn a, thlân vêngtu sipaihai chu pawisa tamtak an pêk a, “zanah kan in Kârin a inchûktirhaiin a ruong an hung inrûk hmang a nih” ti ro an tih a (Mt. 28:11-15). Pawisa chu an lâk a, chuong ang tak chun Judahai lai an hril ta pei a nih.

Amiruokchu, Isu chu thlâna inthawkin a thonawk ngei zie sukfiena tamtak a um a. Chuonghai laia thenkhat hril ei tih:

I. ISU A THONAWK NGEI A NI ZIE SUKFIENAHAI:
(1)    Mari Magdalin, a sûnga khawhri a hnawtsuok pêknu le Mari dang kuomah an lâr, them theiin a um a nih.

(2)    Peter kuoma le inchûktir danghai kuoma khawm anlâr a. Anni lai umin a fâkin a dawn a. A ringhlatu Thoma kuoma ngei khawm a kut le a nâk feia an sunna hai an purtir a nih.

(3)    Unau zanga nêka tam hai lai an lâra, ama krosa an hemde ngei kha thlâna inthawka thonawkin an thaw dinghai a hril hlak a nih.

(4)    Isu an inzâlna thlan kha a ruokin alo um a, Isu alo um ta naw a nih. Thlân sûngah hmu dingin a um ta naw a nih.

(5)    Thlâna chun an tuomna puon cho alo um tah a nih (Lk.24:12). A inchûktir haiin a ruong hi an inrûk nisien chu an tuomna sûtlovin an tuomna puon pumin an fehmangpui ring a um. A san chu sipaiin an vêng tlat a ni leiin inhmawtaka an fehmangpui a tûl ding ana. A tuomna puon thlâna khan an sût hman ring a um nawh. A tuomna puon a mâksan hin ama taksa ngei chu a tho nawk a nih ti a sukchieng a nih.

(6)    Isu thlâna inthawka a tho hin mi inthieng intahai taksa khawm thlâna inthawka keitho a umin Jerusalema mi tamtak kuomah an inlâr a nih (Mt.27:52-53). Ieng thu am an hril ti hriet a ni nawh a, Isu khawmin ni thum thlâna a um sûng khan thil hmu le hriet tamtak nei sienkhawm thil tamtak a hril nawh a. An lârnahai kuoma khan khawvêl po po a feha chanchintha hril dingin thu a pêk a, an thlaphângna a hai thlamuongtaka um dingin a hril a. Khawvêl a hne tâk zie hrilin a thlamuon a nih. Eini laia mithi thonawk intihai hril nuom zawng le Isu thonawk tuma mithi thonawk hai le Isu hril nuom zawng chu an ang naw ngei el. Abraham hai, Mosie hai vanramah ka hmuh a, Juda Iskariot kha meidilah an per chur chur el ti ang zawng chu an hril ve  naw a nih.

(7)    Isu thlâna inthawka a thonawk hnung hin ni 40 sûng khawvêlah lêngin mitamtak kuomah an lâra, vantieng a lawn ding khawmin a inchuktirhai hmu lai zingin vana thuoiin a um a nih. Chu hnungah a tawpna takah Saula kuomah Damaska khaw kawlah an lâra. Chuleiin, Paula’n, “..a tâwptaka chun, a hun naw a pieng ang keima kuoma khawm an lara. Kei chu tirko (apostle) laia chîntak, Pathien kohran hai ka suknawmnat leia tirkoa inbûk tlak lo ka ni sih a” (I Kor. 15:8-9) a ti a nih. Paula kuoma an lâr hun hi Isu vântieng a fe hnung kum tamtak liem hnung a ni hrim a nih.

    Hienghai po po hin Isu, krosa an hemde, thlâna a ruong an inzâl ngei kha a tho nawk ngei a nih ti an sukfie a nih. A ruong thlâna um zingin a thlarau mi tum tum kuoma inlar a ni nawh a, a taksa ngei kha thilthawtheina nasatak neiin a tho nawk a nih ti a chieng a nih.

II.        ISU THONAWKNA RASUOKHAI: 
Isu thonawkna hin eini a ringtuhai tadinga rasuok tamtak a nei ti ei hriet a nih:

(1)    Thina chu hnein a thitak taksa chu a thonawk a nih, chu chu hmêlma nuhnungtak, sukboa um ding chu a nih. A thina tak hne ani ta chun thil dang ti ding a um ta naw hrim hrim a nih.
(2)    A ringtuhai khawm an taksa sukdanglama umin an tho ding a nih. Krista chu thohmathuoitu a nih. A thina inzawmpuituhai po po chun a thonawkna an intawmpui ding a nih.

(3)    Krista thonawkna hin thina le suol chunga thuneina neitu a ni zie a sukfie a. A ringtuhai, ama tienga thanghai ei hamthat zie ei hmu thei a nih. Thil po po tâwpna chu thina hi a na, chu thina tak chu Krista thonawkna hin a hne ta leiin chatuona hringna ei nei tah a nih.

(4)    Krista thonawk hnung khan a taksa ropui zie hriettheiin a um a, a fâkin a dawn thei a, amiruokchu thlân khawmin a dang zo nawh a, pindan kawtkhâr khawmin a dang thei nawh. Eini rawi khawm ei taksa hi tuhin a hrât nawh a, a chau hleh a, ei pasie a, thawthei ei nei tamnaw hle a, amiruokchu Krista thonawk anga ei tho pha annawleh ei taksa sukdanglama a um pha chun ropuitakin, thilthawtheiin ei um ve ding a nih. Chu hun chu tlung kâr nghâkhla a va um deh aw!! Ei thonawk pha chun sikeisen hai hang sir malam ei ta,thlapa dam hang sir ei ta, mi thenkhat lem chun thlapa ah hang inhnâwm malam ei ta, ei êk khum ding a nih an ti chuh.

(5)    Vawisûna eini ringtuhai khawm Krista thonawkna intawmpuitu eini leiin hringna hlui bânsanin hringna thârin ei hring tah a. Thonawkna thilthawtheina zarin thlêmna le suolhai tisa thilthaw hai hnein hringna tharin ei leng tah a ni hih.

(6)    Krista thonawk hnunga ama hmutuhai hringna chu thlâkdanglamin a um a nih. Inchuktirhai ti dawr dawra umhai kha huoisentakin thu an hril tah a. Paula, kohran sawisatu khawm chanchintha hrilin kohran phuntu, chawmtu le suknghettu a ni tah a nih.
   
Thonawkna nuna chun hringna danglamna a um a, suol sukbuoi le hnein ei um ta naw a nih. Chuleiin, mitamtakin chu nun chu an chên mêk a nih.

    Thonawk hringna thilthawtheina changa ei hring seng theina dingin Pathienin a thu mal mi sawm pek raw seh. Amen.

Our Address

ICI Secretariat,
Sielmat, PO Box - 3,
Churachandpur - 795128
Manipur, India

Email: hq{at}ici.net.in
Website: https://www.ici.net.in

Our Location

© 2019 Independent Church of India | https://www.ici.net.in. Our site is retina display ready and secure with SSL and encrypted content.