Thonawkna Ni Ropui

By Pastor Alan L Ṭhiek

“Hi damsung a ding chaua Kristaa beiseina nei ei ni chun, mi po po laia mi lungsietum tak ning ei tih. Nisienlakhawm, Krista chu mithi laia inthawkin keithoin a um takzet a nih, a lo thitahai tho hmathuoitu a lo ni tah.” (I Kor 15:19-20)

Ei Lalpa Isu Krista thinaa inthawka a tho nawkna hi ei ringna innghatna, a lairilmu, a bulṭhut le a khaikhawmtu a nih. Tirko Paul ngei khawma Krista mithi laia inthawka a thonawkna pawimawzie a hrilnain “Krista chu keithoa a um si naw chun, kan thuhril hi iengkhawm ni naw ni a , in awi khawm iengkhawm ni naw ni”  (I Kor 15:14) tiin a hril a nih.  Tirko Paul ti angin ei Lalpa Isu Krista hi mithi laia inthawkin tho nawk naw sien chu, ei i ring le khûkpui rak rak hi, Ṭekabereisuon tienami ang mei mei, iengkhawm ni lo a ni ding a nih. Amiruokchu, Isu Krista chu mithi laia inthawk a tho nawk ngei zie suklangnain, a thonawk hnunga mit ngeia hmutuhai: Peter dam, sawm le pahnihai dam, ringtu zanga hai dam, Isu unaupa, Jakob dam, a bat batin a hung inzawt a. A tawp takah ama ngei khawma mithi laia inthawka thonawk Isu Krista a hmu ngei thu hi a hril a nih. Lawm a umin ring a um tlat tlat kher el. Ei Lalpa Isu Krista mithi laia inthawka a thonawk hi khawvel a thiltlung ‘historical fact’ a ni ti hi Paula khawmin a ngaipawimaw em leiin, ‘Thlarauin a min hriettir” amanih ti el lovin,  a hmutu hai hming a hril kher khernaa hin hmutheiin a um. Hi thonawkna hi a nih ei ringna bulṭhut le beiseina hring  le beiseina lawmum mi petu chu!

Isu Krista thonawkna hi thina a hnetah ti suklangtu le sukchientu a na. Khawvela mihriem popo, thina suok a umhai hi, Ama ringtu taphawt chu, Ama ang hin thina hnein ei la tho ding a nih ti suklangtu a ni nghal a, chu chu a nih Tirko Paula’n “Krista chu mithi laia inthawkin keithoin a um takzet a nih, a lo thitahai tho hmaṭhuoitu a lo ni tah.” (I Kor 15:19-20), tia a lo inzawt chu! Lawm a umin a pui rup rup hle el. Thlatu suol a an mawl leia, chatuon a dinga thina kawlawk hai chu, Isu Krista’n a min thla zalên taa, ‘hringa thar par anga lawmin,’ ‘hringna khawpui rammawi’ panin ei fe heu heu el chu an tah. Chuleiin, Kristaa ei beiseina hin hi khawvel dam sung chau ni loin, chatuon chen a sun phak a nih. Lawm a um bek bek el. Hi chau hi an nawha, Isu Krista thonawkna hin suol le thina a hne bakah, fellohai chu Pathienin felah ami pawm a, thiem changlohai chu thiem mi’n changtir a nih. A ropui rum rum hle.

Hi baka khawm hin a la um ta rawp. Isu Krista thina le thonawkna hin Pathienin mihriemhai hi a mi siemthar/indinthar a ni ti chieng takin ei hmu (2 Kor 5:17). Pathien angpuia siem mihriem ei nih. Amiruokchu, suol a mihriem a tluka inthawk khan,  Pathien angpuia siem mihriem chu suolin a suksiettah a, misuol, tlinglo, thatna hrim nei ta lo, ‘seletder,’ siemthar lo chun Pathien ang ei nina le ropuina  chang nawk ta ngai lo hrim hrim ding ei nih. ‘Nisienlakhawm, Pathienin a mi hmangaina chu inpaktlakin an langtir a, misuolhai ei la ni laia Krista ei ni aia a thina’ lei khan Pathien le inremin a mi siema, a thonawknaa chun mi fela mi puongin, suol leia setah, thittah, boraltah chu Kristaa siemtharin ei um  a nih. Eden huona suol leia setah chu, Jerusalem khawkawlah Isu Kristaah Pathienin a mi siemthar nawk an chu! Chu chu a nih Tirko Paula’n,  “Tukhawm Kristaa a um chun thilsiem thar (New Creation) a hung ni ta a; thil hluihai chu a bo ta a, ngai ta u, a hung thar tah” ti a lawmna hlado an sam chu ni! Suol le thina tûrin a faksiet le fakhlum der tahhai chu Isu Kristaa  thil siemthar, mi thar, hmelhem lo, mifel (righteous), mi thienghlim ei hung ni thei nawk a nih. Chuleiin, ei Lalpa Isu Krista  ‘suolna khurpui, thina khur thim’ hnea a Thonawkna Ni Ropui a hin, ‘suol le thina leia a’nrieng hai hin’ lungril taka mi hmangaia thisena min tlan le min chawtu van Beramte le Pa Pathien kuomah chun ropuina le chawimawina inhlâna, ‘hringa thar pâr anga lawm’ chu a awm hlie hlie ie maw!

Pathienin a Thu malsawm raw seh. Thonawkna Ni Chibai!

Our Address

ICI Secretariat,
Sielmat, PO Box - 3,
Churachandpur - 795128
Manipur, India

Email: hq{at}ici.net.in
Website: https://www.ici.net.in

Our Location

© 2019 Independent Church of India | https://www.ici.net.in. Our site is retina display ready and secure with SSL and encrypted content.